Proplatíme vaše faktury do 24 hodin
a vy můžete v klidu podnikat (i spát)

Proč od Vás potřebujeme tolik údajů?

Víme, že formuláře jsou otrava, ale pro správné posouzení Vaší žádosti budeme jeden takový potřebovat vyplnit.

Údaje týkající se živnosti žadatele o proplacení faktury
Informace o podnikání
Kontaktní adresa podnikání
Osobní údaje
Údaje o Vašem odběrateli

Rámcová smlouva o postupování pohledávek č. XXXXX

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 1879 a násl. a dle ustanovení § 1887 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem a doručovací adresou Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22003, zastoupená členem představenstva 2D consulting s.r.o., IČO: 035 08 421, se sídlem Pod lesem 589, 270 61 Lány, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 231320, zastoupená Davidem Boudou, jednatelem společnosti, tel.: +420 222 208 208, číslo účtu: 2901054267/2010, vedený u Fio banky, a.s., datová schránka: gvs6c6r, e-mail určený pro doručování: info@zaplacenka.cz, webová stránka: www.zaplacenka.cz

(dále jen „Společnost“)

a

Jméno a příjmení / Obchodní firma    XXXXX XXXXX
IČO XXXXX
Sídlo XXXXX XXXXX, XXXXX
Doručovací adresa XXXXX XXXXX, XXXXX
Telefon, mobil, datová schránka XXXXX
E-mail určený pro doručování
Bankovní účet XXXXX

(dále jen „Klient“)

(Společnost a Klient společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek pro úplatné postupování pohledávek či souboru pohledávek Klienta, které vznikly Klientovi na základě smluv s odběrateli (dále jen “Pohledávky”), na Společnost. Jednotlivé Pohledávky budou postupovány na základě akceptace nabídky na postoupení pohledávky či souboru pohledávek (dále jen “Akceptovaná nabídka na postoupení pohledávky”). Pohledávkou Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí kterákoliv pohledávka či soubor pohledávek Klienta, jež Klientovi vznikla z dodávek zboží či služeb jeho odběrateli, a to včetně příslušenství, smluvních pokut či jiných finančních plnění, plynoucích ze smluvního ujednání mezi Klientem a odběratelem a veškerých práv s ní spojených.

II. Proces postupování Pohledávek

1. Klient požádá o postoupení své Pohledávky prostřednictvím webové stránky Společnosti www.zaplacenka.cz (dále jen „Webová stránka“), kde vyplní dotazník a nahraje nebo zašle na e-mail info@zaplacenka.cz příslušné dokumenty prokazující oprávněnost Pohledávky co do jejího důvodu i výše (zejména smlouvu, objednávku, fakturu a kopii výpisu z bankovního účtu prokazující platební morálku odběratele). Klient také může požádat o postoupení Pohledávky prostřednictvím call centra Společnosti (dále jen „Call centrum“).

2. Společnost je oprávněna Pohledávku prověřit zejména prověřením existence obchodního vztahu Klienta s jeho odběratelem, provedení služeb či dodání zboží a ověří bonitu odběratele Klienta. Klient dává souhlas se zjišťováním těchto skutečností Společností, a to jakoukoliv možnou formou v souladu s platnými právními předpisy dle uvážení Společnosti.

3. Na základě posouzení rizikovosti Pohledávky předloží Společnost Klientovi nabídku na postoupení Pohledávky (dále jen „Nabídka na postoupení“), nebo sdělí, že o postoupení Pohledávky nemá zájem. Společnost je oprávněna žádost Klienta o postoupení Pohledávky odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. S odmítnutím žádosti Klienta o postoupení Pohledávky nejsou vůči Společnosti spojeny žádné sankce či odpovědnost za náklady Klienta.

4. V Nabídce na postoupení Pohledávky specifikuje Společnost zejména:

  • a. výši úplaty za postoupení Pohledávky (dále jen „Úplata za postoupení Pohledávky“),
  • b. výši zálohy na Úplatu za postoupení Pohledávky (dále jen “Záloha”),
  • c. poplatek za zpracování žádosti (dále jen “Zpracovatelský poplatek”), bude-li účtován,
  • d. výši úroku za financování (dále jen „Úrok”) a jiné poplatky a jejich výši,
  • e. dobu, po kterou je Společnost oprávněna vyčkat na zaplacení Pohledávky odběratelem bez dalších sankcí a po jejímž uplynutí je Společnost oprávněna od postoupení Pohledávky odstoupit, jestliže již od postoupení neodstoupila ihned po splatnosti Pohledávky dohodnuté mezi Klientem a odběratelem nebo v mezidobí ode dne splatnosti do konce respektní doby (dále jen „Respektní doba“), případně další specifikaci nabídky. Respektní dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba, která začne běžet ode dne splatnosti Pohledávky dohodnuté mezi Klientem a odběratelem, vyjádřená počtem kalendářních dnů.

5. V případě, že na základě této Smlouvy bude docházet k postoupení souboru pohledávek, tj. Pohledávek určitého druhu vznikající Klientovi v určité době nebo různých pohledávek z téhož právního důvodu, bude v Nabídce na postoupení specifikován rovněž Limit Pohledávek. Limitem pohledávek se rozumí nejvýše přípustná částka, kterou mohou v součtu tvořit pohledávky v rámci jednoho souboru pohledávek, který může být jako celek postoupen.

6. Nabídku na postoupení Pohledávky lze přijmout do 10 pracovních dnů. Přijetím nabídky na postoupení Pohledávky dochází k postoupení Pohledávky, a Akceptovaná nabídka na postoupení pohledávky se stává nedílnou součástí Smlouvy. Vzor Nabídky na postoupení Pohledávky je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. Vzor Nabídky na postoupení Pohledávky může být Společností jednostranně měněn.

7. Pokud Klient s Nabídkou na postoupení souhlasí, přijme ji ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy prostřednictvím vygenerovaného ověřovacího kódu, který Klient obdrží prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu uvedené v záhlaví této Smlouvy a napíše ho do potvrzovacího okénka v klientském rozhraní Webových stránek. Vepsání kódu do příslušného okénka nahrazuje fyzický podpis Klienta. V opačném případě se má za to, že Nabídka na postoupení nebyla Klientem akceptována. Přijetím Nabídky na postoupení je uzavřena smlouva o postoupení Pohledávky, nebo Pohledávek. Postoupením se pro účely této Smlouvy rozumí postoupení Pohledávky Klienta na Společnost dle podmínek uvedených v této Smlouvě, v Akceptované nabídce na postoupení pohledávky a případně v dalších souvisejících dokumentech. Klient je povinen informovat odběratele o postoupení Pohledávky do 5 dnů ode dne akceptace Nabídky na postoupení. K informování odběratele o postoupení Pohledávky slouží tzv. cesní klauzule, jejíž znění tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen “Cesní klauzule”). Každá Klientova faktura vydaná na Pohledávku, která byla postoupena na Společnost, musí být opatřena, nebo spojena s Cesní klauzulí, podepsanou Klientem a odeslána odběrateli.

8. Smluvní strany si mohou dohodnout jiný způsob oznamování a dokládání splnění oznamovací povinnosti o postoupení Pohledávky odběrateli.

9. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření smlouvy o postoupení Pohledávky byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít smlouvu o postoupení Pohledávky bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména klientské rozhraní Webových stránek nebo Call centrum. Podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že s použitím prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání výslovně souhlasí.

10. Přestože se Společnost a Klient dohodli na uzavírání smluv o postoupení Pohledávky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je Společnost oprávněna kdykoli požadovat po Klientovi uzavření či dodatečné potvrzení obsahu příslušné akceptované Nabídky na postoupení i v listinné formě. V případě, že Společnost požádá Klienta o písemné dodatečné potvrzení obsahu akceptované Nabídky na postoupení v listinné formě, je Klient povinen podepsat a odeslat do sídla Společnosti dodatečné potvrzení obsahu akceptované Nabídky na postoupení nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání výzvy Společnosti k tomuto úkonu. Pro případné uzavírání smluv o postoupení Pohledávky v listinné formě platí obdobně ujednání uvedené v této Smlouvě pro uzavírání smluv o postoupení Pohledávky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

11. Pokud odběratel uhradí postoupenou Pohledávku řádně a včas, s přihlédnutím k Respektní době uvedené v Nabídce na postoupení, vyplatí Společnost Klientovi zbývající část Úplaty za postoupení Pohledávky (dale jen “Doplatek”) dle podmínek uvedených v této Smlouvě a v akceptované Nabídce na postoupení.

12. Klient je povinen neprodleně informovat Společnost o přijetí jakékoliv úhrady ze strany odběratele vztahující se k Pohledávce. Tuto platbu je Klient povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího připsání na jeho účet přeposlat v plné výši na bankovní účet Společnosti uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě porušení povinnosti Klienta dle předchozí věty, je Klient povinen zaplatit Společnosti jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 25 % hodnoty Pohledávky, a to nejpozději do 5 dnů ode dne výzvy Společnosti k jejímu zaplacení. Nad rámec sjednané smluvní pokuty je v případě porušení povinností Klienta dle tohoto odstavce Společnost oprávněna odstoupit od postoupení Pohledávky, s povinností Klienta vrátit Společnosti veškerá přijatá plnění, a to nejpozději do 5 dnů ode dne odstoupení od postoupení Pohledávky. Odstoupením od postoupení Pohledávky nemá Klient nárok na vrácení Zpracovatelského poplatku a Úroku dle čl. III této Smlouvy.

13. V případě, že postoupená Pohledávka není uhrazena odběratelem v době splatnosti dohodnuté mezi Klientem a odběratelem, je Společnost oprávněna od kteréhokoliv postoupení Pohledávky s okamžitou platností odstoupit. V případě odstoupení od postoupení Pohledávky Společností běží Úrok dle čl. III této Smlouvy až do doby, kdy je Klientem vráceno veškeré plnění, které bylo Společností Klientovi poskytnuto, zejména Záloha. Odstoupením od postoupení Pohledávky nemá Klient nárok na vrácení Zpracovatelského poplatku a Úroku dle čl. III této Smlouvy, který běžel do dne odstoupení od postoupení Pohledávky.

III. Platby a odměna Společnosti

1. Úplata za postoupení Pohledávky je specifikována v Nabídce na postoupení pohledávky.

2. Jakmile Klient prokáže Společnosti, že byla splněna informační povinnost dle článku II. odstavce 7. Smlouvy, zašle Společnost Klientovi sjednanou Zálohu na úplatu Pohledávky na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy (dale jen “Bankovní účet klienta”). Tím není dotčen článek VIII. odst. 2 Smlouvy..

3. Doplatek odpovídající rozdílu mezi Úplatou za postoupení Pohledávky a poskytnutou Zálohou na úplatu za postoupení Pohledávky bude Společností Klientovi odeslán na Bankovní účet Klienta do 5 pracovních dnů ode dne uhrazení Pohledávky ze strany odběratele na bankovní účet Společnosti.

4. Společnost si za své služby financování Klienta účtuje Úrok. Výše Úroku placeného Klientem je uvedena v Nabídce na postoupení a počítá se ze Zálohy na úplatu za postoupení Pohledávky. V případě, že Pohledávka není odběratelem ke dni splatnosti uhrazena, je Klient povinen platit Úrok ve stejné výši i za období od prvního dne po splatnosti Zálohou financované Pohledávky až do uplynutí Respektní doby, nebo vrácení Zálohy Klientem Společnosti, v případě, že dojde k odstoupení od postoupení Pohledávky ze strany Společnosti před uplynutím Respektní doby.

5. V případě, že postoupená Pohledávka není uhrazena odběratelem ani v Respektní době dohodnuté mezi Klientem a Společností a Společnost neodstoupí od postoupení Pohledávky, beží ode dne uplynutí Respektní doby Úrok ve výši sjednané v Akceptované nabídce na postoupení zvýšený o dalších 30% p.a., a to až do úplného zaplacení Pohledávky odběratelem či doby, kdy je Klientem vráceno veškeré plnění, které bylo Společností Klientovi poskytnuto, zejména Záloha, v důsledku odstoupení od postoupení Pohledávky Společností.

6. Za postoupení každé Pohledávky je Společnost oprávněna účtovat si Zpracovatelský poplatek uvedený v Nabídce na postoupení. Ke Zpracovatelskému poplatku bude připočtena DPH v aktuální výši. Zpracovatelský poplatek v sobě zahrnuje náklady za vyhodnocení podkladů a zpracování Smlouvy, když tento je splatný ke dni akceptace Nabídky na postoupení. V případě snížení hodnoty Pohledávky či v případě zpětného postoupení Pohledávky Klientovi, nevzniká Klientovi nárok na snížení či vrácení Zpracovatelského poplatku.

7. Společnost má právo jednostranně si započítat Zpracovatelský poplatek a Úrok vůči Záloze či Doplatku.

8. V případě, že Společností nebude uplatněn zápočet dle čl. III odst. 7 této Smlouvy, je Zpracovatelský poplatek splatný ke dni akceptace Nabídky na postoupení a Úrok je splatný ke dni uhrazení Pohledávky odběratelem, případně ke dni vrácení Zálohy v případě odstoupení od postoupení Pohledávky Společností

9. V případě snížení hodnoty Pohledávky, nevzniká Klientovi nárok na snížení či vrácení Zpracovatelského poplatku a Úroku.

10. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, beží Úrok vždy do úplného zaplacení Pohledávky odběratele či do úplného navrácení veškerých poskytnutných plněních Společnosti v případě odstoupení od postoupení Pohledávky Společností.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Klient dává Společnosti při realizaci práv a povinností z této Smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako “Zákon“). Klient tedy bere na vědomí, že Společnost při své činnosti shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klienta, a to výlučně za účelem plnění této Smlouvy. Osobními údaji Klienta se rozumí tyto údaje: jméno, příjmení, IČO, sídlo podnikání, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. Společnost se zavazuje při nakládání s osobními údaji poskytnutými Klientem nakládat v souladu se Zákonem s tím, že Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace získané o Klientovi budou sloužit výhradně a výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy, dále za účelem nabízení produktů a služeb Společnosti. Pokud se některý z osobních údajů Klienta změní, je Klient povinen tuto změnu neprodleně oznámit Společnosti. Klient má právo na informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Zákonem.

2. Klient souhlasí s tím, aby mu Společnost a osoby, které tvoří se Společností koncern (holding) či s ní spolupracují zasílaly obchodní sdělení o nabízených službách do jeho emailové schránky. Klient je oprávněn souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost může pořizovat zvukový záznam rozhovorů Klienta se svým Call centrem.

4. Společnost tímto prohlašuje, že nezpracovává a neuchovává žádné osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé údaje).

V. Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Tato Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou Smluvních stran.

4. Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoliv Smluvní stranou s výpovědní dobou 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně, a to i bez udání důvodu.

5. Od této Smlouvy je Společnost oprávněna odstoupit při hrubém porušení této smlouvy, zejména tehdy, ukáží-li se jakékoliv prohlášení Klienta v této smlouvě nepravdivé.

VI. Ostatní ustanovení

1. Klient prohlašuje a ujišťuje Společnost, že u Pohledávek postupovaných na Společnost byla mezi Klientem a jeho odběratelem sjednána doba splatnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ledaže bylo v případě delší doby splatnosti u postupovaných pohledávek mezi Klientem a jeho odběratelem výslovně ujednáno, že delší doba splatnosti není pro Klienta hrubě nespravedlivá.

2. Klient tímto prohlašuje, že neexistuje žádná dohoda mezi ním a kterýmkoli odběratelem, která by vylučovala možnost postoupení Pohledávek na společnost, a zavazuje se zajistit, že takováto dohoda nebude uzavřena po celou dobu platnosti Smlouvy.

3. Společnost a Klient se dohodli, že ve smyslu § 630 Občanského zákoníku činí promlčecí lhůta pro veškerá práva ze Smlouvy či z jednotlivého postoupení Pohledávky v délce 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Toto ujednání se vztahuje i na práva vzniklá v důsledku odstoupení od Smlouvy nebo v důsledku neplatnosti Smlouvy.

4. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti, evidované vůči Klientovi.

5. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit tuto Smlouvu, tedy převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu, a to jakoukoliv možnou právní formou. V případě porušení tohoto ujednání ze strany Klienta, je Společnost oprávněna s okamžitou platností odstoupit od této Smlouvy.

6. Klient prohlašuje, že mu při jednání o uzavření Smlouvy byly ve smyslu § 1728 Občanského zákoníku sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od Společnosti žádné další informace v této věci, když zároveň prohlašuje, že ve vztahu ke Společnosti není stranou slabší ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.

7. Klient prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 254/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

8. Ukončení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem nemá vliv na úhradu dlužných částek, sjednaných smluvních pokut, úroků, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat přednostně elektronicky prostřednictvím klientského rozhraní Webových stránek či prostřednictvím Call centra. Smluvní strany se dále dohodly, že pro potřeby doručování jakýchkoli písemností mezi nimi (dále jen jako „Zásilka“) budou užívat adresy, datové schránky nebo e-mailové adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Pokud dojde v průběhu doby trvání Smlouvy ke změně doručovací adresy, datové schránky či e-mailové adresy některé ze Smluvních stran, je povinností takové smluvní strany, u níž ke změně došlo, písemně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu. V případě, že jedna ze smluvních stran nesplní tuto svou oznamovací povinnost dle předchozí věty, platí kontakt, který je uveden v záhlaví této Smlouvy. Zásilka se považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, po jejím odeslání do datových schránek či po jejím odeslání na e-mailovou adresu, a to bez ohledu na její případné odmítnutí, nepřevzetí či nevyzvednutí jejím adresátem.

10. Klient prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy (i) nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něho podán insolvenční návrh, (ii) mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno soudní, správní či rozhodčí řízení a ani mu není známo, že by mu zahájení takového řízení hrozilo, (iii) mu není známo, že by vůči němu bylo vydáno vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že by existovala jiná veřejná či soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí, (iv) není v úpadku, v likvidaci a ani mu tento stav nehrozí, (v) si žádná třetí osoba nečiní jakékoliv právo nebo nárok na Pohledávku, jíž nabídne Společnosti. Klient je povinen před akceptací jakékoliv Nabídky na postoupení informovat Společnost o skutečnosti, že nastala změna ve skutečnostech, které jsou předmětem jeho prohlášení v Této smlouvě.

VII. Sankce

1. Aniž by tím bylo dotčeno právo Společnosti na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, zavazuje se Klient v případě každého jednotlivého případu nepravdivosti kteréhokoli z jeho prohlášení a ujištění činěných ve vztahu ke Společnosti dle této Smlouvy a v případě každého jednotlivého případu porušení jakékoli povinnosti Klienta z této Smlouvy zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

2. Ujednáními o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody v plné výši včetně ušlého zisku. Smluvní strany se tedy dohodly, že pro účely této Smlouvy se neuplatní § 2050 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že není-li uvedeno jinak, případná smluvní pokuta se stává bez dalšího splatnou dnem následujícím po dni, v němž vzniklo právo na uvedenou smluvní pokutu. Smluvní strany prohlašují, že se smluvními pokutami v této Smlouvě uvedenými na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporující dobrým mravům, když výši smluvních pokut považují za plně odpovídající významu těmito pokutami zajištěných povinností. Smluvní strany souhlasí s povinností k úhradě smluvních pokut, sjednaných poplatků či dalších touto Smlouvou sjednaných finančních plnění i v případě, že porušení svých povinností nezaviní. V případě, že je sjednáno několik smluvních pokut za totéž porušení Smlouvy, mohou být uplatněny vedle sebe.

3. Klient se zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení v případě prodlení se zaplacením jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy nebo z akceptované Nabídky na postoupení, a to až do úplného zaplacení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy přechází na právní nástupce Smluvních stran.

2. V případě, že Společnost poskytuje Klientovi i jiné služby než jsou služby poskytované na základě této Smlouvy, je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu Klienta započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Klientovi, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Společnosti na základě této Smlouvy.

3. Změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro Klienta obtížnější, nemění to nic na povinnosti Klienta splnit závazky vyplývající ze Smlouvy. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, když dle vzájemné dohody Smluvních stran se ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku v tomto případě nepoužije.

4. Tato Smlouva může být měněna jen po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Při postupování Pohledávek a dodatků k této Smlouvě platí, že odpověď smluvní strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti.

6. Pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se tato Smlouva a právní poměry z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku či jinými platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro účely plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před ujednáními v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

7. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná a účinná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze, a zavazují se nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, které se bude svým účelem a obsahem co nejvíce podobat původnímu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

8. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy či jednotlivých postoupení Pohledávky. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy budou řešeny místně příslušným soudem dle sídla Společnosti.

9. Osoby jednající za strany této Smlouvy shodně prohlašují, že jsou oprávněni jednat za Smluvní strany a zároveň podepsat tuto Smlouvu.

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení s platností originálu, z nichž každá strana této Smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si text této Smlouvy s dostatečným časovým předstihem důkladně přečetly, jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním, když proti němu nevznáší žádné námitky či protinávrh, když dále Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem Smlouvy Smluvní strany připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Nabídka na postoupení pohledávek
Příloha č. 2 — Cesní klauzule

Datum: 16.12.2019 podpis
CreditPortal, a.s.

2D consulting
člen představenstva
za něhož jedná David Bouda
jednatel společnosti
Datum: 16.12.2019
Jméno a Příjmení: XXXXX XXXXX
________________
SMS kód

Cesní klauzule

Dodavatel tímto neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 05561302, se sídlem a doručovací Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v Obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet společnosti CreditPortal, a.s., č. účtu 2901054267/2010 vedený u FIO banky. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti CreditPortal, a.s., není-li písemně odběrateli oznámeno, že pohledávka z této faktury byla zpětně postoupena na dodavatele či, že od smlouvy o postoupení pohledávky či souboru pohledávek bylo ze strany společnosti CreditPortal, a.s. odstoupeno.

V Praze dne 16.12.2019________________
podpis
Tato Cesní klauzule se váže k faktuře:

_______________________________


Zaplacenku provozuje
CreditPortal, a.s. IČO: 05561302 Argentinská 286/38, Praha-Holešovice, PSČ 170 00
email: info@zaplacenka.cz, tel: 222 208 208

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací